مقالات

چگونه آبی پروس از نظر شیمیایی به عنوان پادزهر عمل می کند؟

How Does Prussian Blue Act Chemically as an Antidote?

آبى پروس يا هگزاسيانوفرات(II) آهن(III)، سالها پيوندى بين دنياى هنر و علوم بوده است. آبى پروس نه تنها دنياى رنگ ها را دگرگون كرد، بلكه در زمينه هاى متنوع ديگرى نيز به كار گرفته شد.

با وجود اينكه در ساختار شيميايى آبى پروس آنيون هاى سيانيد وجود دارند، اين ماده سمى نيست. چرا كه گروه هاى سيانيد با پيوند قوى به آهن متصل شده اند. در پزشكى، اين ماده به عنوان پادزهر براى انواع خاصى از مسموميت با فلزات سنگين، مانند تاليوم و ايزوتوپ هاى راديو اكتيو سزيم به صورت خوراكى تجويز مى شود. مكانيسم عمل اين ماده از طريق تبادل يونى، جذب و به دام انداختن يون ها در ساختار بلورى خود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *